Posty

Wyświetlanie postów z 2015

Kiedy mogę odmówić składania zeznań w sprawie karnej?

W toku postępowania karnego każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 k.p.k.).

Istnieje jednak możliwość skorzystania przez świadka z prawa do odmowy złożenia zeznań. W jakich sytuacjach można z niego skorzystać?
1. Odmówić zeznań może osoba najbliższa dla oskarżonego. Mówi o tym art. 182 kodeksu postępowania karnego.
– zasadniczo przepis ten dotyczy rodziny podejrzanego i oskarżonego, a prawo to trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia (adopcji).
Jeśli Sąd stwierdzi, że nie łączą nas z oskarżonym takie relacje rodzinne, aby można nas było zakwalifikować jako „osobę najbliższą” – a więc że nie przysługuje nam prawo do odmowy zeznań – to nadal możemy uchylić się od konieczności ich złożenia.

Mówi o tym przepis art. 185 k.p.k. - na mocy którego można zwolnić świadka od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania, jeśli jesteśmy osobą pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym i w związku z tym zeznań składać …

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu

Na ogół wszyscy wiedzą, że prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i może spowodować dla kierującego szereg nieprzyjemnych sankcji karnych. Często nie zdajemy sobie jednak sprawy, że przepisy posługują się także terminem „stan po użyciu alkoholu”. Co to jest i czym różni się od stanu nietrzeźwości?

Definicję stanu nietrzeźwości zawiera art. 115 § 16 Kodeksu karnegoStan nietrzeźwości zachodzi gdy: 

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub 
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Zawsze, gdy w danym przepisie przywołany jest zwrot „stan nietrzeźwości”, odnosimy się do wskaźników zawartych w powyższej definicji. Jeśli przepis szczególny nie wskazuje innego trybu postępowania, to będziemy procedować według zasad postępowania karnego.

Jednak w prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się także stan „wskazują…

Kiedy można reklamować zakupiony towar? (przepisy konsumenckie od dnia 25.12.2014r.)

Co to jest wydziedziczenie? Kogo można wydziedziczyć?