Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2015

Co grozi przedsiębiorcy, który nie dostosuje swojej sprzedaży do nowych zasad prawnych?

Niedostosowanie zasad funkcjonowania e-sklepu do nowych reguł prawnych pociągnąć może za sobą odpowiedzialność prawną przedsiębiorcy, a zwłaszcza uciążliwe dla niego konsekwencje finansowe. 
Nadzór nad funkcjonowaniem relacji konsument – przedsiębiorca roztacza przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po wykryciu naruszenia, Prezes Urzędu może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, jeśli postępowanie wyjaśniające przeprowadzone w sprawie wyjawi stosowanie praktyki naruszającej tzw. „zbiorowe interesy konsumentów”.
Konsument może dochodzić swoich praw także w drodze polubownych mediacji z przedsiębiorcą – po zawiadomieniu go o wykrytych naruszeniach i przedstawieniu swoich żądań w związku z naruszeniem praw konsumenta, ale może również od razu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, w którym domagać się może odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też zob…