poniedziałek, 12 stycznia 2015

Co grozi przedsiębiorcy, który nie dostosuje swojej sprzedaży do nowych zasad prawnych?

Niedostosowanie zasad funkcjonowania e-sklepu do nowych reguł prawnych pociągnąć może za sobą odpowiedzialność prawną przedsiębiorcy, a zwłaszcza uciążliwe dla niego konsekwencje finansowe. 

Nadzór nad funkcjonowaniem relacji konsument – przedsiębiorca roztacza przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po wykryciu naruszenia, Prezes Urzędu może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, jeśli postępowanie wyjaśniające przeprowadzone w sprawie wyjawi stosowanie praktyki naruszającej tzw. „zbiorowe interesy konsumentów”.

Konsument może dochodzić swoich praw także w drodze polubownych mediacji z przedsiębiorcą – po zawiadomieniu go o wykrytych naruszeniach i przedstawieniu swoich żądań w związku z naruszeniem praw konsumenta, ale może również od razu skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, w którym domagać się może odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też zobowiązania nieuczciwego przedsiębiorcy do zapłaty określonej sumy na cel społeczny. 

Co istotne, ustawy regulujące stosunki konsumentów i przedsiębiorców w wielu przypadkach ochraniają interesy konsumentów tak silnie, że w procesie to przedsiębiorca znajduje się od razu w dużo trudniejszym położeniu procesowym. Na przykład w sytuacji wykazywania zasadności swoich argumentów, gdy zazwyczaj to powód winien udowodnić okoliczności, na które się powołuje (w tym przypadku – będzie to konsument). Natomiast w postępowaniu sądowym konsumenta przeciwko przedsiębiorcy - to właśnie pozwany przedsiębiorca zobowiązany będzie wykazać, że argumenty powoda nie są zasadne i że np. stosowana przez niego praktyka wcale nie wprowadza konsumentów w błąd.

W celu ochrony swoich interesów prawnych, każdy przedsiębiorca, świadczący usługi sprzedaży na rzecz konsumentów powinien więc zapoznać się z przepisami prawa. Zwłaszcza chodzi o część kodeksu cywilnego, która dotyczy zawierania umów, ale także odpowiedzialny sprzedawca powinien zajrzeć do przepisów ustaw szczególnych, regulujących tą materię, tzw. ustaw konsumenckich. Wiele przydatnych w tym zakresie informacji i porad można znaleźć na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy na stronie Federacji Konsumentów.