wtorek, 12 stycznia 2016

Kiedy mogę odmówić składania zeznań w sprawie cywilnej?


Prawo do odmowy zeznań w postępowaniu cywilnym ukształtowane jest nieco inaczej niż w procedurze karnej.

W tym postępowaniu odmówić zeznań mogą osoby konkretnie wymienione w treści przepisu art. 261 kodeksu postępowania cywilnego. A są to

- małżonkowie stron, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki i rodzeństwo,
- powinowaci w tej samej linii lub stopniu,
- osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia.

Prawo odmowy zeznań, podobnie jak w procedurze karnej -  trwa także po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednak zauważmy znaczącą różnicę - procedura cywilna nie pozwala na skorzystanie z tego prawa osobie "bliskiej", czy też "najbliższej" - jak jest to uregulowane w procedurze karnej. Konkubent, czy kochanek nie będą więc objęci tą możliwością...


Świadek w postępowaniu cywilnym może natomiast odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, na odpowiedzialność karną, a ponadto także w sytuacji, gdyby zeznanie naraziło go na hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. 

Duchowny zawsze może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi. 


 * * * 
Pamiętajmy, że nawet jeśli przysługuje nam prawo do odmowy zeznań, to i tak nie jesteśmy zwolnieni od stawienia się w sądzie na wezwanie. Także wtedy należy do sądu przyjechać, żeby do protokołu formalnie oświadczyć, że chcemy z takiego prawa skorzystać.