Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2016

Kiedy mogę odmówić składania zeznań w sprawie cywilnej?

Prawo do odmowy zeznań w postępowaniu cywilnym ukształtowane jest nieco inaczej niż w procedurze karnej.

W tym postępowaniu odmówić zeznań mogą osoby konkretnie wymienione w treści przepisu art. 261 kodeksu postępowania cywilnego. A są to: 
- małżonkowie stron, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki i rodzeństwo, - powinowaci w tej samej linii lub stopniu, - osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia.
Prawo odmowy zeznań, podobnie jak w procedurze karnej -  trwa także po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednak zauważmy znaczącą różnicę - procedura cywilna nie pozwala na skorzystanie z tego prawa osobie "bliskiej", czy też "najbliższej" - jak jest to uregulowane w procedurze karnej. Konkubent, czy kochanek nie będą więc objęci tą możliwością...

Świadek w postępowaniu cywilnym może natomiast odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, na odpowiedzialność karną, a ponadto takż…