piątek, 19 lutego 2016

Jaka jest różnica między małoletnim, nieletnim i młodocianym?

W polskim prawie cywilnym i karnym funkcjonują obok siebie różne określenia dotyczące dzieci i młodzieży, w zależności od wieku oraz procedury, którą wobec nich stosujemy. Ta sama osoba może więc być nieletnim albo małoletnim, natomiast już niekoniecznie młodocianym.

Pojęcie NIELETNIEGO zostało wprowadzone w treści ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a więc dotyczy prawa rodzinnego, głównie w połączeniu ze sprawami karnymi.  Dodatkowo pojęcie to obejmuje swoim zakresem trzy kategorie osób:
 
a) w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim - jest to osoba do 18 roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest określona;
b) w sprawach o popełnienie czynu karalnego -  jest to osoba pomiędzy 13. a 17. rokiem życia;
c) w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - młodzież do ukończenia 21. roku życia.
 
Pojęcie MAŁOLETNI stosowane jest w prawie cywilnym wobec osób niepełnoletnich, a więc takich, które nie ukończyły 18. roku życia (i nie uzyskały pełnoletności przez zawarcie związku małżeńskiego). Tu sytuacja jest dość prosta i pokrywa się z potocznym rozumieniem tego słowa.

Natomiast MŁODOCIANY to pojęcie stosowane w kodeksie karnym dla sprawcy przestępstwa, który popełnił je przed ukończeniem 21. roku życia, a w czasie orzekania w procesie toczącym się przed sądem I instancji ma nie więcej niż 24 lata.http://adwokat-kapko.wroclaw.pl/index.html