Posty

Wyświetlanie postów z 2016

Jak można doręczać pisma z sądów i innych organów - zasady prawne.

Niewiele osób o tym wie, że pisma sądowe mogą być doręczane nie tylko przez listonosza i to niekoniecznie w dni powszednie. Okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana...
Mówią o tym przepisy art. 131 – 139 kodeksu postępowania cywilnego, i co ważne:
1. Sąd dokonuje doręczeń przez wybranego operatora pocztowego (obecnie Pocztę Polską), osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową.
Oznacza to, że pismo sądowe, administracyjne, czy karne może nam zostać doręczone osobiście przez pracownika sądu lub urzędu.  
2. W wyjątkowych wypadkach doręczenia mogą być dokonywane w dni ustawowo wolne od pracy, a nawet w porze nocnej.
W weekend o północy? Czemu nie! Przepis cywilny mówi wprost, że porą nocną jest godzina 21:00 – 7:00 i w wyjątkowych wypadkach doręczenie w takich godzinach jest możliwe.
3. Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.
Adresat siedzi na korytarzu sądu w innej sprawie? Nie ma przeszkód, żeby w…

Jestem oskarżony - co mam robić? Jakie mam prawa?

Obraz
Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przygotowali świetną broszurę, która przytacza podstawowe prawa i obowiązki podejrzanego oraz oskarżonego w procesie karnym.
Link tutaj
Polecam lekturę wszystkim zainteresowanym! Informacje przytoczone są w sposób łatwy i przejrzysty, a w sytuacji kryzysowej na pewno będą bardzo przydatne. Jestem zwolennikiem szerzenia wiedzy prawnej i jak największej świadomości swoich praw i obowiązków osób, które zderzają się z ciężką sytuacją na Policji, czy w Prokuraturze. Potem tylko telefon do dobrego adwokata... i wszystko będzie OK!Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym - przeczytaj przed sprawą karną!

Jako adwokat mam spore doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych moich Klientów, tak na etapie postępowania przygotowawczego (na Policji, w Prokuraturze), jak i na etapie sądowym - już po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu.
Jestem zdania, że obrona w sprawie karnej powinna mieć miejsce z profesjonalnym adwokatem u boku i to zajmującym się sprawami karnymi. Nasz obrońca to po prostu powinien być dobry karnista z doświadczeniem.
Zawsze namawiam do umówienia się chociażby na poradę prawną przed swoją sprawą. A nuż okaże się, że zlecenie sprawy karnej do prowadzenia nie jest wcale trudne, ani bardzo kosztowne? Na pewno wyrok, który otrzymamy będzie lepszy i łagodniejszy, niż gdybyśmy bronili się sami. 
Znać swoje prawa - wyczytać je z Internetu, to nie to samo, co umieć je zastosować i zrobić to skutecznie. Wszak adwokat robi to zawodowo, będąc po 5 latach studiów prawniczych i 3 latach aplikacji adwokackiej, nie mówiąc już o wielu latach praktyki. Internet nam tego nie zastąpi!
Poznajcie swo…

Jak złożyć dobre wyjaśnienia? Sprawa w prokuraturze, sprawa na Policji...

Przede wszystkim, składając wyjaśnienia w charakterze podejrzanego, czy też oskarżonego, należy pamiętać o swoich podstawowych prawach procesowych, wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego. Są to między innymi:
- prawo do obrony - czyli przedstawienia własnej wersji wydarzeń, prawo do posiadania obrońcy, - prawo do odmowy składania wyjaśnień - w ogólenie musimy nic mówić, - prawo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania - które mogłyby nas narazić na ujawnienie niekorzystnych informacji, - prawo do uczestniczenia w czynnościach dowodowych, w tym do zadawania pytań świadkom, - prawo do składania wniosków dowodowych - nasz aktywny udział w sprawie.
Co istotne, oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności, ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. To jest rola organów ścigania i to Policja czy Prokuratura ma za zadanie udowodnić winę i sprawstwo danej osoby.
Po drugie, oskarżony nie ma obowiązku składania wyjaśnień. W związku z powyższym - oskarżony ni…

Zeznania i wyjaśnienia - jaka to różnica?

Zasadniczą różnicą między składaniem "zeznań", a "wyjaśnień" jest to, jaka osoba staje przed organem ścigania w celu dokonania takiej czynności. Zawsze ŚWIADEK składa ZEZNANIA, a PODEJRZANY i OSKARŻONY składają WYJAŚNIENIA.
Chodzi po prostu o to, że świadek opisuje, co widział, a więc ZEZNAJE co do okoliczności danego zdarzenia. Porównując to nieco literacko - świadek przedstawia elementy czasu, miejsca akcji oraz sposobu działania bohaterów. 
Z tych elementów organy ścigania budują następnie opis tzw. "stanu faktycznego", a zeznania złożone przez świadka są "materiałem dowodowym" w sprawie. Z uwagi na zasady postępowania karnego, świadek zostaje pouczony o konieczności zeznawania prawdy, a więc zakłada się, że zeznania świadków "polegają na prawdzie" - mówiąc wprost są prawdziwe, chyba że inne dowody wskazują odmienny i bardziej rzetelny przebieg zdarzeń. Wtedy organy ścigania biorą pod uwagę przede wszystkim te najbardziej wiarygodne d…

Jaka jest różnica między małoletnim, nieletnim i młodocianym?

W polskim prawie cywilnym i karnym funkcjonują obok siebie różne określenia dotyczące dzieci i młodzieży, w zależności od wieku oraz procedury, którą wobec nich stosujemy. Ta sama osoba może więc być nieletnim albo małoletnim, natomiast już niekoniecznie młodocianym.
Pojęcie NIELETNIEGO zostało wprowadzone w treści ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a więc dotyczy prawa rodzinnego, głównie w połączeniu ze sprawami karnymi.  Dodatkowo pojęcie to obejmuje swoim zakresem trzy kategorie osób: a) w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnim - jest to osoba do 18 roku życia, przy czym dolna granica wieku nie jest określona; b) w sprawach o popełnienie czynu karalnego -  jest to osoba pomiędzy 13. a 17. rokiem życia; c) w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - młodzież do ukończenia 21. roku życia. Pojęcie MAŁOLETNI stosowane jest w prawie cywilnym wobec osób niepełnoletnich, a więc takich, które nie ukończyły 18. roku życia (i nie uzys…

Kiedy mogę odmówić składania zeznań w sprawie cywilnej?

Prawo do odmowy zeznań w postępowaniu cywilnym ukształtowane jest nieco inaczej niż w procedurze karnej.

W tym postępowaniu odmówić zeznań mogą osoby konkretnie wymienione w treści przepisu art. 261 kodeksu postępowania cywilnego. A są to: 
- małżonkowie stron, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki i rodzeństwo, - powinowaci w tej samej linii lub stopniu, - osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia.
Prawo odmowy zeznań, podobnie jak w procedurze karnej -  trwa także po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednak zauważmy znaczącą różnicę - procedura cywilna nie pozwala na skorzystanie z tego prawa osobie "bliskiej", czy też "najbliższej" - jak jest to uregulowane w procedurze karnej. Konkubent, czy kochanek nie będą więc objęci tą możliwością...

Świadek w postępowaniu cywilnym może natomiast odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, na odpowiedzialność karną, a ponadto takż…