poniedziałek, 30 marca 2015

Jaką karę może dostać nieletni przed sądem rodzinnym?

Wobec nieletniego, który popełnił przestępstwo i odpowiada za nie przed sądem rodzinnym, mogą zostać zastosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy, czyli umieszczenie w zakładzie poprawczym. Ta najsurowsza kara może zostać orzeczona zwłaszcza wtedy, kiedy inne środki nie są już w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego i w danym przypadku pozostaje zastosować już tylko "poprawczak" w celu izolacji młodego przestępcy.

Katalog łagodniejszych środków wychowawczych, które stosowane są wobec nieletnich przez sad rodzinny jest następujący:

1) udzielenie upomnienia;

2) zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania, np. do:

  • naprawienia wyrządzonej szkody,
  • wykonania określonych prac na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej,
  • przeproszenia pokrzywdzonego,
  • podjęcia nauki lub pracy,
  • uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
  • powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
  • zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

3) ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekuna;

4) ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej;

5) zastosowanie nadzoru kuratora;

6) skierowanie do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi;

7) orzeczenie umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej.

No i w ostateczności, sąd rodzinny może orzec:

8) umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.


Katalog środków wychowawczych nie jest może tak ostry, jak w przypadku kar za przestępstwa, określonych w kodeksie karnym, jednak chodzi tu przede wszystkim o wychowanie nieletniego i zapobieganie jego dalszej demoralizacji, a nie o jego dolegliwe ukaranie. Nie oznacza to jednak, że orzeczone środki nie podlegają kontroli sądu rodzinnego, czy instytucji powołanych do walki z demoralizacją młodzieży.

W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych. A w sytuacji, gdy nieletni ponownie popełni przestępstwo, natychmiast wszczynane jest kolejne postępowanie, w którym sąd bez oporów stosuje coraz to bardziej dolegliwe środki.